ბათუმი ბროკერი
 • პროდუქტი: ლოგო, ვებ-გვერდი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://batumibroker.ge

  უძრავი ქონების სააგენტო “ბათუმი ბროკერი” მომხამრებელს სთავაზობს საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული ფართების მრავალფეროვან არჩევანს ბათუმსა და მის შემოგარენში.

  ბათუმი ბროკერი

  ბათუმი ბროკერი ეს არის უძრავი ქონების სააგენტო ქალაქ ბათუმში, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული ფართების მრავალფეროვან არჩევას. კომპანია თანამშრომლობს ყველა ტიპისა და ზომის კლიენტებთან, დაწყებული სამშენებლო კომპანიებიდან დასრულებული ფიზიკურ პირებით.

  სააგენტომ მოგვმართა მოგვმართა ვებ გვერდის დამზადების თხოვნით.

  ბათუმი ბროკერი
  ბათუმი ბროკერი
  მობილური ვერსია

  ტექნოლოგიებით გაჯერებულ დღევანდელ სამყაროში ვებ-გვერდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკეტინგული საშუალებაა. ამიტომაც, დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ იგი ფუნქციურად და ვიზუალურად გამართულია.

  ბათუმი ბროკერის ვებ-გვერდის დამზადების პროცესში გათვალისწინებული იყო თანამედროვე ტენდენციები, რის საფუძველზეც კომპანიისთვის შეიქმნა მობილურ ხელსაწყოემბზე მორგებული ვებ-დიზაინი.

  ბათუმიბროკერიესარისუძრავიქონებისსააგენტოქალაქბათუმში, რომელიცმომხმარებელსსთავაზობსსაცხოვრებელიბინებისადაკომერციულიფართებისმრავალფეროვანარჩევას. კომპანია თანამშრომლობს ყველატიპისადაზომისკლიენტებთან, დაწყებულისამშენებლოკომპანიებიდანდასრულებულიფიზიკურპირებით.

  სააგენტომმოგვმართამოგვმართავებ გვერდის დამზადების თხოვნით.

  ბათუმი ბროკერი